Så arbetar vi

All personal på Ättekulla förskola har ett väl inarbetat arbetssätt när det kommer till att ge ditt barn de bästa förutsättningarna för utveckling. 

Vi förnyar och förbättrar oss ständigt. Här kan du läsa om hur det pedagogiska arbetet ser ut på Ättekulla förskola.

På avdelningen

Leken är barnens arbete, det är därigenom de testar, provar gränser och utvecklas.

Genom att arbeta med olika uttrycksformer, tänka in språk och matematik i allt vi gör så finns läromomenten i varje liten del av verksamheten.

Rörelse ger oss ny energi

Att medverka till att barn rör mycket på sig ser vi som en av våra viktigaste uppgifter både genom egna val och i vuxenstyrda aktiviteter. Vi utmanar barnen utifrån var de befinner sig i sin utveckling och låter dem gå, klättra, balansera, cykla, hoppa och springa både ute och inne. Vi är ute varje dag och strävar efter att vistas i de omgivningar med skog och mark som finns i vår närhet, ju äldre barnen är desto oftare och längre ger vi oss iväg utanför förskolan. Rörelse varvas med avkoppling och alla barn vilar varje dag på olika sätt.

Sprida språkglädje

Vi lägger stor vikt vid mötet och de samtal man har både mellan barn och vuxen och barn till barn. I vardagen uppmuntrar och utnyttjar vi alla tillfällen där vi kan utveckla och stärka barnens språkliga kompetens till exempel genom att sätta ord på ting och händelser i omgivningen. Genom att arbeta med olika uttrycksformer såsom musik, sång, rytmik, drama, danslek, rim och ramsor, sagogestaltning och mycket annat så tränar vi barnen i att lyssna, reflektera och berätta. Vi arbetar med hela barngruppen där små lär av stora och stora lär av att lära ut.

Matteglasögon

Vuxna tar medvetet på sig matteglasögonen och tar till vara alla situationer i vardagen för att synliggöra och prata matematik. Genom att erbjuda olika material inne och ute till att bygga och konstruera med så kan barnen använda sin fantasi och kreativitet i arbetet med matematik. Vi jämför storlek på klossar, mäter längden på glasspinnar, arbetar med olika former, antal och mönster. Vi uppmanar barnen att iaktta, reflektera och samtala matematik och använder oss av matematiska begrepp och ord vid lek, rörelse, av och påklädning, utevistelse och andra situationer. När vi under matstunden delar frukt så pratar vi om hel, halv och kvart.